Phone
    대표전화 1577-7956    
    본       사 031-457-9187    
    대       전 042-932-1265

Web Site Visitors
    Today 167        
    Yesterday 227        
    Since 2006 1,006,233        

Ultrasonic Thickness Gauge
UT-1M
UCI 와 Leeb 방식 모두 사용, 금속.비금속 재질 경도 모두 측정, 카메라장착, 세계최초, ASTM 표준
Ultrasonic Thickness Gauge
UT-1M-IP
UCI 방법을 이용하여 주로 금속재질의 경도 측정,
 


 
(주)영진코퍼레이션   |   대표 : 이형열   |   사업자등록번호 : 138-81-34745
군 포 본 사   |   경기도 군포시 한세로 48 남원빌딩 2층   |   전화 : 1577-7956 (1)   |   팩스 : 031-457-9188   |   이메일 : info@yjcorp.co.kr
대 전 지 사   |   대전시 유성구 테크노10로 29 파크팰리스 2층   |   전화 : 1577-7956 (2)   |   팩스 : 042-932-1266   |   이메일 : info@yjcorp.co.kr